Rating: Three fresh oranges & lemons ๐ŸŠ๐Ÿ‹๐ŸŠ

Fresh & Powerful

It tastes as sweet as a morning glass of orange juice, but hits as hard as a bowling ball hurled at 220 km/h. Do not underestimate the power of the Vodka Sidecar.

Tastes: Zangy, lemon-y, bitter, sharp

When to enjoy? Late-night; You’ll not sleep on this drink, but you will sleep nicely afterwards.

Ingredients

  • 2 oz. vodka
  • 1 oz. Cointreau
  • 1 oz. lemon juice
  • ice

Instructions

  • Add vodka, Cointreau, lemon juice to shaker, fill with ice
  • Shake thoroughly
  • Pour into glass
  • Optionally: cover rim with sugar, garnish with lemon slice

The drink!